Billedetekster:

Billedet til venstre illustrere:
Projekttegning af Halskov Kirke med glaspartier i både tårn og mur mod vest.

Billedet til højre illustrere:
Stiftamtmanden, pastor Birke fra Skt. Povls Kirke og politimesteren ved kirkens indvielse.

DE FØRSTE 25 ÅR

Ideen til Halskov Kirke fødtes midt i 1950’erne, da Korsørs indbyggertal var så stort, at der var behov for endnu en kirke. I 1956 blev en kirkekomité dannet. Et af dens formål var at indsamle penge til byggeriet, da en tredjedel af byggesummen skulle skaffes ved indsamling. I 1957 skænkede kommunen en byggegrund, og komitéen tog kontakt til arkitekt Holger Jensen, København, om tegning og projektering.

Oprindeligt var det tanken at bygge kirken i flere etaper, men man besluttede at bygge hele kirken på én gang. Den endelige byggetilladelse forelå først i 1966, og den 15. november 1966 blev grundstenen lagt. Byggearbejdet blev forsinket bl.a. på grund af bundforholdene, en væltet kirkemur i en storm og en konkurs. Endelig den 18. februar 1968 kunne indvielsen finde sted. Prisen blev ca. 1.2 mio. kr. mere end det dobbelte af det oprindelige overslag. 

Bygningen bestod af kirkerummet, to mødelokaler øst herfor, der kunne inddrages som en del af kirkerummet, køkken, toiletter, dåbsværelse, præsteværelse, kor og organistværelse og kordegnekontor. Indgangsdøren til menighedslokaler og kontorer var vest for tårnet. En påtænkt kunstnerisk udsmykning af kirken såvel indvendigt som udvendigt blev sparet bort ligesom anskaffelsen af et rigtigt orgel. Frem til 1970 leveredes 
musikken af et harmonium, de to følgende år lejedes et orgel med fire stemmer, og først i 1972 fik kirken sit nuværende orgel, bygget af Th. Frobenius & Sønner. Deoprindelige rispapirlamper blev i 1975 erstattet af de nuværende swiss armaturer.

I 1984 begyndte man at planlægge en udvidelse af kirkebygningen med en tilbygning mod øst til konfirmandstue, præstekontor og kordegnekontor og mod vest til et kapel. 

Sognets første menighedsrådsformand var Mads Chr. Særkjær fra Fælleslisten. Menighedsrådet bestod af 14 medlemmer. 1969-1977 og 1984-1988 beklædte henholdsvis Tage Hansen og Carl Bringgaard fra Kirkeligt Centrum formandsposten. Sonni Jørgensen fra Socialdemokratiet, der havde siddet i menighedsrådet fra kirkens start, var formand 1977-1984 og igen fra 1988. I 1984 var sognets folketal faldet, så rådet nu bestod af 13 medlemmer. 

Kirkens første præst var Gunnar Hansen, der kom fra en stilling i Sankt Povls sogn. Han afløstes i 1971 af pastor K.F. Olesen. Samme år ansattes H. Jul Petersen som residerende kapellan. Han efterfulgtes i 1975 af Frode Bay. I 1983 blev Anne Lundblad og Børge Andersen kirkens præster, førstnævnte som kirkebogsførende.
Frem til 1985 blev der regelmæssigt holdt korte børne- og ungdomsgudstjenester, og 1970-1981 blev der af hensyn til folk med skifteholdsarbejde månedligt holdt hverdagsgudstjeneste med efterfølgende kaffebord. Sidstnævnte blev bibeholdt, men nu en gang om måneden efter højmessen. I de første år var antallet af kirkegængere ved gudstjenesterne 100 eller mere. Dette tal var 25 år efter skrumpet til ca. 20. I 1969 blev over 80 % af de fødte i Halskov sogn døbt i kirken, i 1990 var andelen godt 50 %. Fra kirkens start og frem til august 1992 var 1981 børn døbt i kirken. I 1969 blev 34 par viet i kirken, i 1991 seks par. 

I årene indtil 1973 havde kirken en ungdomsklub med ugentlige møder. I begyndelsen var deltagerantallet over 100. For de ældre har der lige siden kirkens start været holdt et månedligt eftermiddagsmøde, oprindeligt betegnet menighedsplejen, fra 1982 Hygge og Horisont. For at tilgodese aldersgruppen mellem unge og ældre etableredes Klub Kontakt i efteråret 1969. Klubben, der lagde ud med 80 medlemmer, holdt ugentlige møder. Deltagerantallet var efter 25 år omkring 30. Fra 1970 og flere år frem arrangeredes gæstearbejderaftener. Kirken har været ramme om mange kulturelle arrangementer både musik og foredrag. En fast tradition blev sangaftenerne
en gang om måneden fra februar 1984.

v/Jette Hellesen og Ole Tuxen

Billedetekster:

Billedet øverst illustrere:
Projekttegning af Halskov Kirke med glaspartier i både tårn og mur mod vest.

Billedet ovenover illustrere:
Stiftamtmanden, pastor Birke fra Skt. Povls Kirke og politimesteren ved kirkens indvielse.

Billedetekster:

Billedet til venstre illustrere:
Der graves ud til 2.5 km jordvarmeslanger.

Billedet til højre illustrere:
Swahili-messe med besøg fra Haslev og Tanzania i 500 året for reformationen.

DE NÆSTE 25 ÅR

De første 25 år skete der rigtig meget, så de næste 25 år har af naturlige årsager været mere stabile, men der er alligevel sket en del, når man ser tilbage.

Menighedsrådet har arbejdet støt og roligt videre på det, der var i gang. I de 25 år har der kun været to formænd. Der har været fredsvalg med én liste og løbende udskiftning af medlemmer, men i 2004 stoppede hele 10 medlemmer. Hver gang er nye folk stillet op, så der har været kandidater og suppleanter nok. I 2012 valgte menighedsrådet alligevel at sætte fokus på valget med en visitats ved biskop Peter Fischer-Møller og et besøg af kirkeminister Manu Sareen. 

Lige efter kirkens 25 års jubilæum blev kirken bygget ud. Holger Jensens søn, arkitekt Lars Jensen, stod for tilbygningen med kontorer, konfirmandlokale og en hall, der minder om en miniatureudgave af kirkerummet. Dertil kom et kapel og redskabsrum i den modsatte ende. Tilbygningen stod færdig i efteråret 1993. 

I 2010 begyndte arbejdet på at blive en grøn kirke.
Forbrug og bæredygtighed kom i fokus. Kirken er løbende efterisoleret, og da fyret skulle udskiftes i 2014, valgte rådet jordvarme. 2.5 km slanger blev gravet 1-2 m. ned. Det var dog ikke kun brokker, man fandt, men også stærkt forurenet jord, så det blev et dyrt projekt at grave i fortidens miljøsynder. 
Igennem årene har der været mange forslag, men det er mest blevet til små forandringer, så kirkens oprindelige udtryk blev bevaret. Ofte dukker udsmykning af altervæggen op, men endnu er det ikke endt i konkrete planer. Nye og kraftigere globepærer i lysekronerne understreger det flotte kirkerum, og et nyt knæfald var tiltrængt efter mere end 40 års kirkegang. Ved 50 års jubilæet får kirkebænkene hynder – det var også tiltrængt – og en lysglobe indvies. Senere på året får kirken endelig et kirkeskib, en model af skoleskibet ”København”.

Tidens tand har gjort sit på kirkens bygning, og det var et stort byggeri i 1968. Især kobbertaget var en udfordring. Vand trængte ind og dryppede ned i kirken. Der er repareret meget på det, men først i 2016 er det  forhåbentlig lykkedes af få taget tæt. 

Der er stadig en præstebolig på Søbrinken, men i 1995 købte menighedsrådet også en præstebolig på Lokesvej, forud for ansættelse af en ny præst. Boligen blev dog solgt igen i 2012 pga. fritagelse for boligpligt. 

Personalemæssigt har det været en meget stabil periode med dygtige medarbejdere. Der har været flere vikarer, men der har kun været to kordegne, to organister og to kirketjenere i de sidste 25 år, samt en ny deltidsansat kirketjener.
Det kulturelle liv er fortsat med Hygge & Horisont, Klub Kontakt, sangaftener, foredrag og koncerter med besøg af bl.a. Bakkens Pjerrot, Erik Sommer, Britta Schall Holberg, Tony Landy, Peter Bastian og til jubilæet Peter A. G. Nielsen.
Søndagens højmesse er stort set uændret, og der er typisk mellem 10-50 kirkegængere. I jubilæumsmåneden holdes dåb nr. 2.937. I takt med tiden er det sociale liv efter gudstjenesten blevet vigtigere, og kirketjenerne sørger godt for både kirkekaffe, frokoster og andet godt, som fx ved formiddagskirken den 1. onsdag i sommermånederne. 

Det kirkelige børnearbejde er vokset. Minikonfirmand begyndte i 1998 og tilbydes nu i et udvidet forløb over efterår og forår. BUSK gudstjenester har der været siden 2005 i samarbejde med De grønne pigespejdere, og ligesådan fastelavn og hverdagsgudstjenester som ”Gud & Hotdog” med mad til hele familien. Her kommer op til 100 børn og voksne.

Endelig har der været et godt samarbejde med nabokirkerne om foredrag, koncerter m.m. som ved fejring af H.C. Andersen i 2005 og reformationsåret i 2017.

50 år efter indvielsen står Halskov Kirke stadig som den første moderne sognekirke i Roskilde Stift og som den eneste Holger Jensen sognekirke i stiftet. Alt i alt er Halskov Kirke efter 50 års brug stadig ”et godt og rart sted at komme”, som en del siger det. 

v/Redaktionen

Billedetekster:

Billedet øverst illustrere:
Der graves ud til 2.5 km jordvarmeslanger.

Billedet ovenover illustrere:
Swahili-messe med besøg fra Haslev og Tanzania i 500 året for reformationen.
HALSKOV KIRKE
Birkemosevej 20
4220 Korsør
tlf. 58 37 19 14
Kontakt 

1 week ago

VELKOMMEN TIL NY ORGANIST!

Så er det officielt. Fra d. 1. februar hedder vores nye organist Torben Bech Schnedler. Torben kommer fra en stilling som organist i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse og har en lang karriere inden for kirkemusikken.

Han begyndte som korsanger i Ribe Domkirke, siden fik han en kandidateksamen i kirkemusik (orgel) ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og senere en kandidateksamen i korledelse ved Syddansk Musikkonservatorium.

Torben har været ansat som organist siden 2004 og har derudover været dirigent og korleder. Lige nu er han dirigent for to kor, Ensemble Corvinus i Slagelse og Ensemble Nordklang i København, og fremover kommer Halskov Kirkes Kor altså også til at fylde en del.

Privat er Torben gift med Signe Bech Schnedler, der er organist i Nørrevangskirken i Slagelse. De bor i Slagelse med deres to børn.

Torben afløser vores organist Charlotte Jensen, der har været ansat som vikar de sidste 2½ år, mens vores tidligere organist Ellen Karberg har haft orlov for at prøve kræfter med kirkemusikken i Den Norske Kirke. Tak til både Charlotte og Ellen for et godt samarbejde.

Vi glæder os til et godt samarbejde med Torben om kirkelivet og kirkemusikken i Halskov Kirke. Hans første gudstjeneste bliver søndag d. 7. februar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Julens gudstjenester blev aflyst, men nu kan vi igen holde gudstjeneste, - den må bare ikke vare mere end 30 min, og den bliver uden fælles salmesang.
I stedet lytter vi til de to korsangere, der synger salmerne for os. Det bliver altså en kort gudstjeneste, men det skal også nok blive en god gudstjeneste.
Afstandskravet er nu sat op til 2 meter, også selvom vi ikke synger, og vi skal fortsat bære mundbind, når vi går ind og ud af kirken.
Vi forstår godt, hvis nogle tøver lidt med at komme i kirke igen, men vi sørger selvfølgelig for, at alle retningslinjer overholdes, så det er trygt at komme i kirke.
Desværre er alle kirkens arrangementer i januar aflyst.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

En nytårsbøn

Kære Gud
Vi har lagt et vildt år bag os,
et år, der kaster skygger både i nuet og ind i fremtiden.
Nu beder vi dig for det nye år, der er bredt ud foran os,
for kalenderens tomme blade, der bare venter.
Giv os mod og lyst til at tage hul på det,
og hjælp os til at fylde det med noget godt.
Vi beder dig for vores familie og venner –
for dem, vi holder allermest af.
Og vi beder dig for dem, som ingen holder af.
Vi beder dig for den store verden og for os selv hver især
Du kender vore inderste tanker og dybeste bønner – tag dem til dig og plant håb i os.
Lyt til det, vi tænker på netop nu
. . . . . . .

Lad os mærke dig, når vi bliver bange.
Vis os din kærlighed, når vi føler os alene.
Giv os din velsignelse med, når vi lukker facebook ned igen og går ud i livet med hinanden.
Amen

I ønskes alle et godt og velsignet nyt år.
Bedste hilsener fra Anne Kathrine
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDSBREV

Tilmeld dig og læs omkring vores aktiviteter og nyheder.
Tilmeld dig her
X
X